رای گیری: انتخابات بوندستاگ: آنچه دویچه پست به رای دهندگان پستی توصیه می کند

توبیاس مایر ، مدیرعامل سوئیس پست در مصاحبه ای توضیح داد که چگونه می توان هنگام رای گیری از طریق پست از حوادث جلوگیری کرد و رای دهندگان باید به چه نکاتی توجه کنند.