اقدام: در اینجا چگونه روز بدون خودرو در برلین گذشت


[ad_1]


برلین در روز بدون اتومبیل با پیشنهاد رایگان در حمل و نقل عمومی و خیابان های بازی شرکت کرد. نحوه دریافت عمل.

[ad_2]