نمایش 1 - 1 از 1
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
نفوذ فرهنگی اینبار از وزارتی فرهنگی؛
آیا این همان پروژه نفوذ دشمن نیست که این طور نرم و آرام وارد عرصه هنر شده است تا با تقدس زدایی نسبت به امور دینی و شرعی بستری را فراهم کند تا نسبت به اموری این چنینی حساسیت ها برداشته شود.